1px

Zwroty i reklamacje

1. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta – Konsumenta (poprzez naprawę lub wymianę) lub zwrot całości lub części wpłaconych środków (poprzez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).
 2. W celu złożenia reklamacji należy:
 3. Formularz zwrotu/reklamacji. Wypełnić formularz zwrotu/reklamacji i dołączyć go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, Składając reklamację Klient powinien dołączyć do przesyłki wszystkie otrzymane z Towarem akcesoria oraz paragon lub fakturę. Reklamowany produkt należy wysłać na adres: BD Art sp. z o.o.  ul. Jana III Sobieskiego 6a, 07-320 Małkinia Górna.
 4. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji, a w razie gdyby nie było to możliwe, o poinformowaniu w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Nie rozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w ust. 3 powyżej nie stanowi o uznaniu reklamacji przez Sklep.
 6. “Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”.
 7. Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego ma również prawo do złożenia reklamacji.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

 1. Klient – Konsument, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailowo w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
 2. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 3. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Jeżeli Klient - Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

 1. Klient - Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Klient - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Klient - Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta - Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi - Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Klient - Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta - Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta - Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta - Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 – Adres konsumenta(-ów)

 – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium