Regulamin

Regulamin sklepu www.sklep.bdart.pl

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.bdart.pl.
 2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.bdart.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez spółkę B.D. Art Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wołominie, ul. Partyzantów 50, 05-200 Wołomin, NIP 1250042744, REGON: 011255680, KRS: 0000425585 (Sprzedający), adres do korespondencji (reklamacje, zwroty: B.D. Art sp. z o.o. Sp. J. ul. Jana III Sobieskiego 6a, 07-320 Małkinia Górna.  UWAGA: Zwroty kierowane na adres rejestracyjny firmy 05-200 Wołomin ul. Partyzantów 50 nie będą podejmowane. 
 3. Klient (Użytkownik serwisu) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
 5. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w szczególności rzeczy, usługi.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru lub zakres usług.
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.) 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 4. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 5. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego, w tym:
 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca,
 • zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym,
 • zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55 lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Sklepu).
 4. Przeglądarka internetowa, o której mowa w pkt. 3), musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.
 5. Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości działania Sklepu na urządzeniu Klienta, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Klient.
 6. Warunkiem korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego jest uzyskanie przez Klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Sprzedający przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia Klientowi nieodpłatnie niniejszy regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu tj. sklep.bdart.pl. A na żądanie Klienta, Sprzedający udostępni Klientowi, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego oraz dokonania zamówienia jest:
 • akceptacja regulaminu,
 • podanie adresu poczty elektronicznej Klienta,
 • podanie danych Klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury,
 • wybór formy płatności,
 • kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
 1. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
 2. podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 3. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych klientów sklepu,
 4. dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Sprzedającego.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego w okolicznościach wskazanych w ust. 2 powyżej, nie może ponownie korzystać z usług Sklepu bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim wypełnieniu przez klienta formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. W formularzu należy podać:    
 • wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury,
 • adres poczty elektronicznej klienta,
 • wybrać formę płatności,
 1. Po kompletnym wypełnieniu formularza i wykonaniu wszystkich czynności opisanych w ust. 2 powyżej., należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przez klienta przycisku „Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym Umowy Sprzedaży towarów zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Kupujący zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza Zamówienia generowanego przez Sklep internetowy.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęte Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku braku komunikacji mailowej z Klientem umożliwiającej realizację Zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż Zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 4. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadku wątpliwości, co do rzetelności zamówienia lub braku definicji sposobu płatności lub jej braku.
 5. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym. Podany w ofercie sklepu termin realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.
 6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego podawane są brutto - z podatkiem VAT ale bez kosztów transportu do Klienta. Sposoby płatności definiowane są bezpośrednio przez kupującego w momencie składania Zamówienia.
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Sklep zastrzega sobie również prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Czas realizacji Zamówienia jest podawany podczas potwierdzenia realizacji Zamówienia i podawany jest w dniach roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W przypadku Zamówień składających się z kilku towarów, termin realizacji będzie uzależniony od terminu dostawy ostatniego elementu danego Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Nie ponosi też odpowiedzialności w opóźnieniu w dostawie z winy Klienta (np. utrudniony kontakt lub dostępność Klienta w domu).
 10. Transport odbywa się na koszt Klienta, a jego wysokość ustalana jest indywidualnie do każdego Zamówienia w specjalnym formularzu.
 11. Klient wyraża zgodę na elektroniczne przesłanie dokumentu potwierdzającego sprzedaż. 
 12. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu winę ponosi dostawca przesyłki (firma kurierska lub Poczta Polska).
 13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
 14. Reklamacje nie obejmują :
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,
 • uszkodzeń i wad wynikłych z niewłaściwego użytkowania i przechowywania lub składowania towaru,
 • uszkodzeń lub wad powstałych na skutek przeróbek, napraw lub zmian dokonanych przez Klienta.
 1. Klient w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z treścią art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru Klientowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
 4. Domniemywa się, że Kupujący, składając Zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte i nie wnosił o ich zmianę.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl