1px

Regulamin

Regulamin sklepu www.sklep.bdart.pl

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.bdart.pl.
 2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.bdart.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez spółkę B.D. Art Sp. z o.o. z siedzibą w Małkini Górnej, ul. Jana III Sobieskiego 6A 07-320 Małkinia Górna, NIP 1250042744, REGON: 011255680, KRS: 0001017002 SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
  SĄDOWEGO (Sprzedający), adres do korespondencji (reklamacje, zwroty: B.D. Art sp. z o.o. Sp. J. ul. Jana III Sobieskiego 6a, 07-320 Małkinia Górna.  
  . 
 3. Wysokość kapitału zakładowego 4 870 000,00 ZŁ
 4. Klient (Użytkownik serwisu) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
 6. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w szczególności rzeczy, usługi.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru lub zakres usług.
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.) 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 4. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 5. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego, w tym:
 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca,
 • zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym,
 • zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55 lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Sklepu).
 4. Przeglądarka internetowa, o której mowa w pkt. 3), musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.
 5. Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości działania Sklepu na urządzeniu Klienta, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Klient.
 6. Warunkiem korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego jest uzyskanie przez Klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Sprzedający przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia Klientowi nieodpłatnie niniejszy regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu tj. sklep.bdart.pl. A na żądanie Klienta, Sprzedający udostępni Klientowi, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego oraz dokonania zamówienia jest:
 • akceptacja regulaminu,
 • podanie adresu poczty elektronicznej Klienta,
 • podanie danych Klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury,
 • wybór formy płatności, Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A, imoje

  „Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 • kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
 1. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
 2. podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 3. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych klientów sklepu,
 4. dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Sprzedającego.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego w okolicznościach wskazanych w ust. 2 powyżej, nie może ponownie korzystać z usług Sklepu bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim wypełnieniu przez klienta formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. W formularzu należy podać:    
 • wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury,
 • adres poczty elektronicznej klienta,
 • wybrać formę płatności,
 1. Po kompletnym wypełnieniu formularza i wykonaniu wszystkich czynności opisanych w ust. 2 powyżej., należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przez klienta przycisku „Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym Umowy Sprzedaży towarów zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Kupujący zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza Zamówienia generowanego przez Sklep internetowy.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęte Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku braku komunikacji mailowej z Klientem umożliwiającej realizację Zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż Zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 4. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadku wątpliwości, co do rzetelności zamówienia lub braku definicji sposobu płatności lub jej braku.
 5. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym. Podany w ofercie sklepu termin realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.
 6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego podawane są brutto - z podatkiem VAT ale bez kosztów transportu do Klienta. Sposoby płatności definiowane są bezpośrednio przez kupującego w momencie składania Zamówienia.
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Sklep zastrzega sobie również prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Czas realizacji Zamówienia jest podawany podczas potwierdzenia realizacji Zamówienia i podawany jest w dniach roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W przypadku Zamówień składających się z kilku towarów, termin realizacji będzie uzależniony od terminu dostawy ostatniego elementu danego Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Nie ponosi też odpowiedzialności w opóźnieniu w dostawie z winy Klienta (np. utrudniony kontakt lub dostępność Klienta w domu).
 10. Transport odbywa się na koszt Klienta, a jego wysokość ustalana jest indywidualnie do każdego Zamówienia w specjalnym formularzu.
 11. Klient wyraża zgodę na elektroniczne przesłanie dokumentu potwierdzającego sprzedaż. 
 12. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu winę ponosi dostawca przesyłki (firma kurierska lub Poczta Polska).
 13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
 14. Reklamacje nie obejmują :
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,
 • uszkodzeń i wad wynikłych z niewłaściwego użytkowania i przechowywania lub składowania towaru,
 • uszkodzeń lub wad powstałych na skutek przeróbek, napraw lub zmian dokonanych przez Klienta.
 1. Klient w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z treścią art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru Klientowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
 4. Domniemywa się, że Kupujący, składając Zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte i nie wnosił o ich zmianę.

§5. Zwroty i reklamacje

  Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta – Konsumenta (poprzez naprawę lub wymianę) lub zwrot całości lub części wpłaconych środków (poprzez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).
 2. W celu złożenia reklamacji należy:
 3. Formularz zwrotu/reklamacji
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Wypełnić formularz zwrotu/reklamacji i dołączyć go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, Składając reklamację Klient powinien dołączyć do przesyłki wszystkie otrzymane z Towarem akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

BD Art sp. z o.o. Sp. J. ul. Jana III Sobieskiego 6a, 07-320 Małkinia Górna.

UWAGA: Zwroty kierowane na adres rejestracyjny firmy

05-200 Wołomin ul. Partyzantów 50 nie będą podejmowane. 

 1. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji, a w razie gdyby nie było to możliwe, o poinformowaniu w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Nie rozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w ust. 3 powyżej nie stanowi o uznaniu reklamacji przez Sklep.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

 1. Klient – Konsument, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
 2. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 3. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Jeżeli Klient - Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

 1. Klient - Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Klient - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Klient - Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta - Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi - Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Klient - Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta - Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta - Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta - Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 – Adres konsumenta(-ów)

 – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

§6. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium